Regulamin

1. Właścicielem i administratorem marki i strony www.ipmedio.com jest firma: IPSSO B.B. ul. Heweliusza 11 lok. 819 80-890 Gdańsk NIP: 5491572351 zwana dalej “Operatorem”.
2. Klientem może być osoba fizyczna, dalej zwana “Użytkownikiem”.
3. Operator świadczy na rzeczy Użytkownika usługę polegającą na udostępnieniu gotowych projektów stron internetowych i sklepów internetowych – zwany dalej „Usługą”.

WYMAGANIA TECHNICZNE

4. Do skorzystania z Usługi wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:

– Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW; Włączona obsługa cookies w przeglądarce; Możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com oraz Vimeo; Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

5. Skorzystanie z Usługi możliwe jest po prawidłowym zawarciu Umowy zgodnie z poniższą procedurą:

– w przypadku usługi gotowego projektu stron internetowych i sklepów internetowych:

– Użytkownik składa zamówienie gotowego projektu strony internetowej lub gotowego projektu sklepu internetowego za pośrednictwem strony www Usługi. Użytkownik może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia: za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24. 

– Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, a po wdrożeniu usługi na serwer otrzymuję niezbędne dostępy do strony internetowej lub sklepu internetowego.

– Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, co oznacza, że Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej lub sklepu internetowego.

6. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Operatora).
Zwrotu płatności Operator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.

Użytkownik zaraz po zakupie gotowego projektu strony internetowej lub sklepu internetowego tj.produktu cyfrowego/wirtualnego, zgadza się na włączenie usługi przed 14 dniowym okresem stanowiącym okres rezygnacji z usługi poprzez zaznaczenie checkbox, co skutkuje utratą możliwości odstąpienie od umowy. Brak zaznaczenia tej opcji przy zakupie, skutkuje włączeniem usługi po 14 dniowym okresie przejściowym – dającym możliwość odstąpienia od umowy. 

7. Reklamacje należy wysyłać na adres e-mail: contact@ipmedio.com .
Operator zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Użytkownika („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Klienta podczas zawarcia Umowy), opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.
Rozpatrzenie reklamacji zostanie zrealizowane do 14 dni od dnia zgłoszenia.

8.Rozpatrzenie reklamacji winno nastąpić na drodze polubownej. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego rezultatu Użytkownik – Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
– co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
– co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
– Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INNE POSTANOWIENIA

9. Użytkownik ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza zakupowego w Usłudze.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w Usłudze są treściami autorskimi, przygotowanymi w oparciu o wiedzę i doświadczenie osoby szkolącej zgodnie z obowiązującym prawem autorskim i kopiowanie, rozpowszechnianie oraz dalsze zbywanie treści grozi konsekwencjami prawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Usługa jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wszelkie przerwy lub błędy należy zgłaszać Operatorowi korzystając z formularza kontaktowego, który dostępny jest pod adresem www.ipmedio.com/kontakt

12. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Użytkownik podając przy zakupie i zakładaniu konta swoje dane osobowe Operatorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Operatora w celu świadczenia usługi, zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług oraz aby wykryć ewentualne ataki botów, oszustwa lub nadużycia
Pozwala to także na dokonywanie pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom, a także pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika wraz z Polityką Prywatności.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Opera.